Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krzywda

Załącznik nr 3 – rysunek (wyrys) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzywda z oznaczeniem granic terenów objętych planem miejscowym

Szukaj dokumentów
od do